HUISHOUDELIJK REGLEMENT  WVFD vzw

 

Art. 1

Inschrijving als lid van het WVFD vzw betekent dat men het huishoudelijk reglement aanvaardt.

Art. 2

Het WVFD vzw kan zich bij gelijk welk overkoepelend orgaan aansluiten zolang dit de doelstellingen van de eigen vzw niet in gevaar brengt.

Art. 3

De Algemene Vergadering (AV) vertrouwt het algemeen beheer van de vereniging toe aan de Raad van Bestuur (RvB).

Art. 4

Naast de door de statuten voorziene functies richt de RvB zoveel functies en/of adviescommissies op als er voor de goede werking van de vereniging nodig zijn. De voorzitter van het WVFD vzw is lid van elk van deze commissies.

De adviescommissies geven via hun voorzitter feedback aan de RvB. De commissievoorzitters handelen in overleg met de voorzitter van het WVFD vzw.

Art. 5

Zoals in de statuten vermeld, is het WVFD vzw samengesteld uit effectieve en toegetreden leden. Onder effectieve leden wordt verstaan alle leden van de Algemene Vergadering. De toegetreden leden zijn de aangesloten clubs.

Art. 6

Taakbeschrijving van de Raad van Bestuur (RvB).

De voorzitter is verantwoordelijk voor de goede werking van de vereniging.

De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en vervangt deze bij diens afwezigheid.

De secretaris is belast met het administratief beheer van de vereniging.

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging.

De overige leden van de RvB staan de personen met een mandaat bij. Dit belet niet dat ze ook een specifiek mandaat kunnen krijgen maar dit wordt enkel opgenomen in de verslagen van de RvB en gerapporteerd aan de AV. 

Art. 7

Nieuwe effectieve leden worden door de Algemene Vergadering (AV) aanvaard.

De procedure hiervoor:

  • een kandidaat effectief lid stuurt via e-mail een gemotiveerde aanvraag naar de voorzitter van de RvB.

  • De voorzitter van de RvB zal samen met de andere leden van de RvB de kandidatuur bespreken en bepalen of ze de kandidatuur steunen of niet.

  • Op de eerstvolgende AV brengt de voorzitter van de RvB de kandidatuur naar voor met de melding of het bestuur deze kandidatuur al of niet steunt.

  • Het is dan aan de effectieve leden van de AV om de kandidaat al dan niet als effectief lid te aanvaarden. Bij gewone meerderheid (helft aanwezige en gevolmachtigde leden + 1) van de stemmen is de kandidatuur ingewilligd.

  • De voorzitter van de RVB brengt hierna de kandidaat per e-mail van de beslissing op de hoogte.

Art. 8

Het lidgeld.

Reeds aangesloten clubs dienen het lidgeld ten laatste tegen 15 januari van het betreffende werkjaar te betalen.

Art. 8 bis

Als een nieuwe club tot het WVFD vzw wil toetreden dan moet deze de volgende procedure volgen:

  • de fotoclub stuurt zijn aanvraag met vermelding van alle coördinaten naar de voorzitter van de RvB.

  • De voorzitter brengt deze aanvraag in de eerstvolgende RvB ter bespreking op de agenda.

  • De leden van de RvB beslissen of de kandidatuur wordt aanvaard.

  • De fotoclub wordt door de voorzitter van de RvB per e-mail op de hoogte gebracht.

Een nieuwe club die aansluit tussen 1 januari en 30 juni moet in dit lopende werkjaar geen bijdrage betalen.

Een nieuwe club die aansluit na 30 juni moet geen bijdrage betalen tot 30 november van het lopende werkjaar + 1.

Art. 9

Een lid van de RvB dat tweemaal, zonder verontschuldiging, aan zijn opgenomen verantwoordelijkheden verzaakt of zonder verontschuldiging op twee opeenvolgende bestuursbijeenkomsten afwezig blijft, verliest alle rechten als lid van de RvB en wordt als ontslagnemend beschouwd.

Art. 10

Een verdienstelijk bestuurslid dat als actief lid van de RvB van het WVFD vzw ontslag neemt, kan door de RvB als erebestuurslid opgenomen worden.

Art. 11

 Voor alle gevallen, noch voorzien in dit huishoudelijk reglement en noch voorzien in de statuten, zal de Raad van Bestuur initiatief nemen en dit ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen.

 

Opgemaakt te Ieper en met eenparigheid van stemmen goegekeurd op de Algemene Vergadering van 30 januari 2016.

  • Facebook Clean

© 2017 by WVFDvzw.  0468/ 30 81 40  wvfd@telenet.be            webmasters Rudy Dubois / Marc Notredame