Best of West 2019 

  1. De wedstrijd staat open voor iedereen met uitzondering van voltijdse professionele fotografen.
     

  2. Best of West is een wedstrijd.

      Discipline: geprojecteerde beelden ( PI : Projected Images)
      Thema’s : A (Architectuur) , B (Digital Art) , C (Zwart-Wit vrij onderwerp) , D (Tegenstellingen),                          E (Verlaten).

 

  3. Per auteur mogen er maximaal 4 digitale beelden per thema doorgestuurd worden. Maximum aantal              beelden per auteur voor deze wedstrijd is dus 4 x 5 thema’s = 20 beelden.
 

  4. Afmeting van de beelden (horizontale en/of verticale): minstens 20 x 30 cm, 300 dpi (dots per inch).                Voor vierkante beelden: minstens 30 x 30 cm, 300 dpi.
      Het bestand als jpg-bestand op 300 dpi doorsturen. Een kader is niet toegelaten. Een fijn wit of zwart              lijntje ter omlijning van het beeld is toegelaten. Dit lijntje is maximum 1 pixel dik.

 

 5. Bestandsnaam: themaletter en nummer 1 tot 4 voor elke sectie (streepje) titel (streepje) naam en                     voornaam van de auteur (punt) jpg.

     Voorbeeld: A1-Gebouw-WillemsDanny.jpg .

     Gebruik HOOFDLETTERS en kleine letters zoals in het voorbeeld.
 

  6. Bijzonderheden die strikt gecontroleerd worden.

      De auteur moet eigenaar zijn van de door hem/haar ingediende beelden.

      De ingediende beelden mogen maximaal 2 jaar oud zijn. Het bewijs moet geleverd worden door de EXIF        files mee te sturen.

 

     De beelden moeten via WeTransfer doorgestuurd worden naar het e-mailadres van WVFD:                               wvfd@telenet.be . De inschrijvingsformulieren (excel-bestanden die je op de website van het WVFD vzw         kunt vinden en downloaden, en die ook naar al de clubbesturen werden gestuurd) dienen ingevuld met        de computer en meegestuurd te worden met de beelden. De inzendingen mogen individueel of per club        gebeuren.

 

    Inschrijvingsgeld per auteur.

 

        a. Een deelnemer, lid van een bij het WVFD aangesloten club, betaalt per thema € 3,00.

            WVFD kan het lidmaatschap van deze deelnemer navragen bij de betrokken club. Bij ontstentenis                  van bevestiging vanwege deze club, wordt de auteur geacht de prijs te betalen uit punt b.

 

        b. een deelnemer, geen lid van een bij het WVFD aangesloten club betaalt voor deelname aan (1) één                thema € 6,00, voor deelname aan (2) twee thema’s € 11,00, voor (3) drie thema’s € 16,00, voor (4)                  vier thema’s € 21,00 en voor (5) vijf thema’s € 25,00.

 

         c. Het verschuldigde bedrag is over te maken op rekeningnummer:  BE02 6528 4568 0640 van WVFD                 vzw met vermelding van de naam van de deelnemer(s) volgens inschrijvingsformulier.

 

         d. De goede ontvangst van de beelden, het inschrijvingsformulier en het inschrijvingsgeld zal door het               WVFD vzw per e-mail aan de afzender bevestigd worden.

 

         e. Indienen van de beelden: 15 juli 2019.

             De jurering: vindt plaats in de loop van de maand augustus

 

          De jurering is niet openbaar maar wordt door een externe professionele jury uitgevoerd onder toezicht            van minstens 1 lid van de raad van bestuur.

 

 7. De proclamatie zal plaatsvinden op zaterdag 23/11/2019. Plaats en uur worden later meegedeeld.

 

 8. Een auteur kan maar met één prijs per thema bekroond worden. Het is echter de jury die autonoom en           met volheid van bevoegdheid beslist. Indien een auteur meer dan 1 bekroond werk in een thema                    verwerft, dan krijgt het andere werk (of de andere werken) een eervolle vermelding. De andere prijzen            worden niet toegekend.

 

 9. De beslissing van de jury is onherroepelijk.

 

 10. Van elk thema zullen de 3 beste foto’s afgedrukt worden. De deelnemer verklaart zich dan ook                          uitdrukkelijk akkoord op het deelnemingsformulier dat zijn beelden al dan niet mogen afgedrukt worden.

        Heeft de auteur de toelating niet gegeven, dan wordt het volgende beeld in de rangschikking, waarvoor          de toelating wel gegeven is, afgedrukt. Deze afgedrukte beelden zullen op de proclamatie                              tentoongesteld worden. De beelden blijven hangen tot het einde van de tentoonstelling. De auteur kan            tijdens de tentoonstelling zijn afgedrukte beelden aankopen tegen de helft van de kostprijs. Niet-                    aangekochte beelden worden conform het reglement, dat de auteur door deelname aan de wedstrijden          aanvaardt, eigendom van het WVFD vzw die over deze beelden vrij kan beschikken of gebruiken voor            toekomstige tentoonstellingen. De auteur behoudt te allen tijde zijn auteursrechten.

 

 11. Voor bijkomende inlichtingen of inschrijvingsformulieren kan men zich richten tot het WVFD- secretariaat          of via onze website www.wvfdvzw.com.

 

 12.  Door deelname verklaart de auteur zich akkoord met dit reglement op het inschrijvingsformulier en                  geeft  hij/zij toelating aan het WVFD vzw om de ingestuurde beelden vrij van rechten in het kader van              deze wedstrijd te gebruiken.

  • Facebook Clean

© 2017 by WVFDvzw.  0468/ 30 81 40  wvfd@telenet.be            webmasters Rudy Dubois / Marc Notredame