West-Vlaams verbond van fotokringen digitaal vzw( kort WVFDvzw)

Burchtstraat 1 A

8900 Ieper

Ondernemingsnummer:  0445.484.871

 

TITEL I Naam, zetel, doel, duur

Art. 1 De vereniging heeft als naam: “West-Vlaams Verbond van Fotokringen Digitaal, vereniging zonder winstoogmerk. In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting WVFD vzw .

 

Art. 2 De vereniging heeft als maatschappelijke zetel Burchtstraat 1 A  8900 Ieper -gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

  

Art. 3 De vereniging heeft tot doel het promoten van de fotografie. Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit kunnen bevorderen. De vereniging kan ook handelsdaden stellen, voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.

 

Art. 4 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

 

TITEL II Leden

 

Art. 5. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt maar moet minstens drie zijn.

De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden.

Het aantal effectieve leden moet minstens 3 zijn. Het aantal bestuursleden moet minimum 2 zijn.

 

De voorwaarden en modaliteiten tot toetreding voor de effectieve leden staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

De toegetreden leden zijn de fotokringen die zich bij het WVFD aansluiten om te kunnen deelnemen aan de activiteiten die deze vzw organiseert. Afwijkingen op het algemeen lidmaatschap worden aan de Algemene Vergadering voorgelegd. De toegetreden leden maken geen deel uit van de Algemene Vergadering. Hun rechten en plichten worden geregeld in deze statuten.

 

 

Art. 6. De rechten en plichten van de effectieve leden volgens de vzw-wetgeving.

Hun rechten:

•        het recht om kennis te nemen van de besluiten van de Algemene Vergadering (art. 2, 6)

•        het recht om aan de Raad van Bestuur te vragen de Algemene Vergadering bijeen te roepen, althans voor zover 1/5 van de leden hierom verzoekt. (art.5)

•        het recht een punt op de dagorde te brengen, althans voor zover dit voorstel uitgaat van 1/20ste van de leden. (art.6)

•        het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, of zich op de Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen. (art. 6)

•        het recht te stemmen op de Algemene Vergadering, waarop in principe elke lid één stem heeft. (art.7)

•        het recht op een bijzondere procedure in geval van uitsluiting (art. 12, al. 2)

•     het recht de ontbinding te vorderen van de vereniging, wanneer die de wet of de statuten ernstig schendt. (art. 18)

•        het recht de nietigheid van een handeling van de vzw te vorderen;

•        het recht beroep aan te tekenen bij de rechtbank tegen de beslissing, genomen door de vereffenaars, over de bestemming van het vermogen in geval van ontbinding van de vereniging (art.19)

•        het recht een beslissing van de rechtbank uit te lokken betreffende de taak van de vereffenaars (art. 22)

•        het recht om op de zetel van de vereniging het register van de leden te raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. (art.10)

 

Hun plichten:

De effectieve leden hebben de plicht de statuten eigen aan de vzw te kennen, te begrijpen en na te leven.

 

Art. 6 bis De rechten en plichten van de toegetreden leden

Hun rechten.

Naast het recht om deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging hebben de toegetreden leden nog de volgende bijkomende rechten:

 •       het recht een punt op de dagorde te brengen, althans voor zover dit voorstel uitgaat van 1/20ste van de leden.

•       het recht voorstellen activiteiten te formuleren aan de raad van bestuur.

•       het recht zich door 1 persoon op de Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen. Deze persoon wordt dan effectief lid van de Algemene Vergadering.

 Hun plichten:

•       de reglementen opgesteld door de raad van bestuur in het kader van activiteiten te aanvaarden en strikt toe te passen

•       het verschuldigde lidgeld te betalen.

 

Art. 7 De jaarlijkse bijdrage van de toegetreden leden bedraagt maximum 125 euro. Dit bedrag kan door de Algemene Statutaire Vergadering gewijzigd worden zonder wijziging van de statuten.

Elk jaar bepaalt de Algemene Statutaire Vergadering de ledenbijdrage.  Effectieve leden betalen individueel geen jaarlijkse bijdrage.  Hun club, die zij vertegenwoordigen, is gehouden de bijdrage te betalen.

 

Art. 7 bis Betaalt een  toegetreden lid zijn jaarlijkse bijdrage niet  dan kan dit lid uit de ledenlijst geschrapt worden.  De Raad van Bestuur kan  alle acties verrichten om het betrokken lid uit alle publicaties en communicatiemiddelen van de vzw te verwijderen.

 

Art. 8 Elk lid (effectief en toegetreden) kan te allen tijde vrijwillig uit de vereniging treden. Het ontslag moet per brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.

 

Art. 9 Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen of gedane opbrengsten vorderen.

 

 

TITEL III Raad van Bestuur - het uitvoerend orgaan van de vzw

 

Art. 10 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste  twee en ten hoogste elf leden.

Zij worden aangesteld door de Algemene Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.

 

Art. 11 Om verkozen te kunnen worden moet een kandidaat-bestuurslid effectief lid van de Algemene Vergadering zijn en worden voorgedragen door twee andere bestuursleden.

 

Art.11 bis Een bestuurslid dat vrijwillig zijn of haar ontslag wenst te geven moet dit doen per brief of via e-mail aan de voorzitter van de Raad van Bestuur die dit dan ter info doorgeeft aan de andere leden van Raad van Bestuur en de leden van de Algemene Vergadering. Pas als deze laatsten op de hoogte gebracht zijn wordt de betrokkene geschrapt als bestuurslid.    

                                                             

Art. 12 De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden volgende functies : een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en een financieel beheerder. Een persoon kan meerdere mandaten hebben.

Deze personen, met deze functies, vormen samen het dagelijks bestuur en hebben als bevoegdheid alle hoogdringende aangelegenheden die niet kunnen wachten op een besluit van de Raad van Bestuur en die tegelijk van dagdagelijkse of geringe betekenis zijn voor de werking van de vzw.

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vzw naar overheden en derden in en buiten rechte en treden hierbij als college op. De voorzitter en de secretaris ondertekenen alle documenten en de officiêle briefwisseling.

 

Tweejaarlijks dient de helft van deze personen door de Algemene Statutaire Vergadering  in hun functie bevestigd of vervangen te worden. Op pare jaren de voorzitter, de financieel beheerder en de helft van de gewone leden, op onpare jaren de ondervoorzitter, de secretaris en de andere helft van de leden. Hierbij zijn de betrokkenen ontslagnemend en/of herverkiesbaar.

 

Art.12 bis De voorzitter roept de Raad van Bestuur bijeen en zit de vergadering voor.

De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door een administratief medewerker.

Voor deze vergaderingen mogen er ook niet-bestuursleden of externe experten uitgenodigd worden als de bespreking van een onderwerp dit vereist. Deze personen mogen dan enkel gedurende de duur van het onderwerp waarvoor ze zijn uitgenodigd de vergadering bijwonen. Deze personen hebben een adviserende rol en hebben geen stemrecht.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid (de helft + 1) van de aanwezige leden (+ de verontschuldigde die hun standpunt vooraf hebben gegeven).  Afwezige leden ( verontschuldigd) moeten, indien ze dit wensen, vooraf hun standpunt in bepaalde punten aan de voorzitter overmaken die ze dan op de vergadering zal voorleggen aan de andere leden.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat per e-mail aan alle leden van de Raad van Bestuur wordt opgestuurd, ten laatste met de uitnodiging tot de eerstvolgende vergadering.

Leden van de Algemene Vergadering  kunnen op schriftelijk verzoek gericht aan de voorzitter inzage in de verslagen vragen. Deze verslagen liggen enkel op het secretariaat ter inzage mits aanwezigheid van de secretaris. De verslagen worden onder geen enkel beding gedupliceerd noch vermenigvuldigd.

 

Art. 13 De Raad van Bestuur is bevoegd voor volgende zaken:

 

• Voorbereiden van wijzigingen in de statuten.

• Opstellen van het activiteitenprogramma van de vzw en die organiseren.

• Toezien op de uitvoering van de geplande activiteiten en deze evalueren.

• Opstellen van reglementen/inschrijvingsformulieren ten behoeve van eigen activiteiten.

• Besprekingen van kandidaturen zowel voor de eigen Raad van Bestuur als voor de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur heeft enkel een adviserende rol hierin. De beslissing maakt de Algemene Vergadering.

• Aanstellen en ontslaan van deskundigen om de vereniging te helpen bij de uitvoering van zijn opdracht.

• Uitbesteden van (deel-)opdrachten aan derden. Het toezicht hierop uitoefenen.

• Aanstellen van verantwoordelijken voor  een project in de schoot van de vereniging. Het toezicht hierop uitoefenen.

• Bijeenroepen van de Algemene Statutaire Vergadering.

• Minstens 1 maal per jaar een  algemene ledenvergaderingen (toegetreden leden) samenroepen en alle acties hiervoor nodig uitvoeren.

• Opstellen van het huishoudelijk reglement.

• Alle andere aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

 

TITEL IV Algemene Statutaire Vergadering – het beslissend orgaan van de vzw

 

Art. 14 De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 

• Goedkeuring wijziging van de Statuten. Hierbij ook de wijziging van de maatschappelijke zetel.

• Benoeming en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur. Kandidaturen voor nieuwe bestuursleden kunnen via de Raad van Bestuur binnenkomen of conform hun wettelijk recht rechtstreeks op de agenda Algemene Vergadering geplaatst worden door 1/5 van de effectieve leden.

• Tweejaarlijkse herbenoeming van de leden van de Raad van Bestuur.

• Benoeming en afzetting van de effectieve leden andere dan die van de Raad van Bestuur.

• Goedkeuring van de begroting en van de jaarrekeningen.

• De kwijting van de leden van de Raad van Bestuur ivm de jaarrekeningen.     

• De vrijwillige ontbinding van de vereniging.

 

Art. 15 Zitting Algemene Vergadering.

 

• De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het belang van de vereniging dit vereist . Hiertoe stuurt de voorzitter van de Raad van Bestuur een e-mail (en bij gebrek aan een e-mailadres, een brief) naar de leden van de Algemene Vergadering.

• Dit gebeurt minstens eenmaal per jaar voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar.

• Deze Algemene Statutaire Vergadering zal elk jaar plaatsvinden op de laatste zaterdag van januari om 14u. De voorkeur van de plaats van vergaderen is de maatschappelijke zetel maar dit kan wijzigen en is daarom elk jaar te bepalen en mede te delen. 

• De Raad van Bestuur is bovendien verplicht wanneer een vijfde van de effectieve  leden daarom verzoekt, een buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen.

• De zitting van de Algemene Vergadering is slechts geldig bij fysische aanwezigheid van de helft van het aantal effectieve leden  + 1.

Alle leden worden tenminste 14 dagen voor de vergadering uitgenodigd.

De uitnodiging tot de Algemene Vergadering meldt de plaats, dag en uur en de agenda van de vergadering.

Een lid kan zich door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen (zie ook art 16).

 

Art. 16 Stemming

 

Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.

Een lid kan zijn stem via een geschreven volmacht overdragen aan een ander lid.

Een lid mag maar 1 volmacht vertegenwoordigen.

Met uitzondering van de door de wet voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Ongeldige stemmen tellen mee als tegenstemmen. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de oproeping is vermeld en indien twee derden van de effectieve leden aanwezig (of vertegenwoordigd zijn via schriftelijke volmacht) akkoord gaan met het ontwerp.

Tot wijziging van het doel kan men slechts beslissen met éénparigheid van stemmen.

Van de beslissingen van de Algemene Vergadering wordt een verslag gemaakt dat aan alle leden van de Algemene Vergadering binnen de 30 kalenderdagen wordt toegestuurd (via e-mail).

De Raad van Bestuur beslist autonoom of ze het verslag ook overmaakt aan de toegetreden leden.

 

 

TITEL V Begrotingen, rekeningen

 

Art. 17 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

 

TITEL VI Ontbinding, vereffening

Art. 18 In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of bij gebrek daaraan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

 

Art. 19 In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een gelijkwaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.

 

Art. 20 Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de gecoördineerde wet van 27 juni 1921 toepasselijk en geldt het huishoudelijk reglement.

 

Aldus opgemaakt in zeven exemplaren en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de Algemene Vergadering van zaterdag 30 januari 2016.

 

  • Facebook Clean

© 2017 by WVFDvzw.  0468/ 30 81 40  wvfd@telenet.be            webmasters Rudy Dubois / Marc Notredame