Reglement/richtlijn op daguitstappen georganiseerd door het WVFD vzw.

Operationele verantwoordelijken WVFD-daguitstap van 02/10/2016: Dirk Liviau en Eddy Olivier.

Eindverantwoordelijke van deze daguitstap: WVFD vzw vertegenwoordigd door voorzitter Danny Willems.

Reglement

Art.1
Deze daguitstap vertrekt in Kortrijk en Brugge. De begeleiding is Nederlandstalig.

Art.2
Voor deze daguitstap is er een maximum aantal deelnemers: autocar 51 zitplaatsen. Eens dit aantal is bereikt, wordt de inschrijving stopgezet. Dit wordt ook quasi onmiddellijk op de website www.wvfdvzw.com vermeld.
Volgorde van inschrijven is hierin belangrijk (zie art. 4)
Tip: vooraleer iemand zich inschrijft hij/zij kijkt op de website van WVFD vzw of de inschrijving voor deze dagreis al of niet afgesloten is.
Toch inschrijven en betalen heeft geen zin. Het inschrijvingsgeld wordt in ieder geval teruggestort en de inschrijving is nietig. Er is geen enkel verhaal hiertegen mogelijk en een schadevergoeding kan niet geëist worden.

Art.3
De deelnameprijs omvat de busreis, twee drankjes en de lunch, inkomgeld fotomuseum.
Verder is er tegen een democratische prijs drank aan boord van de bus; uiteraard kan u uw eigen meegebrachte drank nuttigen.
Gelieve de bus net en proper te houden!

Art.4
Om geldig in te schrijven moet aan volgende  2 zaken worden voldaan:

1.    de deelnemer moet zich inschrijvingen via e-mail WVFD-secretariaat: wvfd@telenet.be, met vermelding van de deelnemers: Familienaam en voornaam, opstapplaats: Brugge of Kortrijk, menukeuze: vis of vlees.

2.    het inschrijvingsgeld € 60,00 per persoon moet gelijktijdig worden gestort op de bankrekening van WVFD vzw met IBAN: BE02 6528 4568 0640

Ontvangst van de betaling geldt als definitieve inschrijving. De chronologische volgorde van ontvangst van de betalingen bepaalt de rangorde van de inschrijvingen.
Let wel! Op het moment dat de betaling ontvangen is moet ook het inschrijvingsformulier ingediend zijn!  Een betaling zonder inschrijvingsformulier geldt niet als inschrijving!
Op het ogenblik dat de 50ste plaats in de bus ingenomen is, worden de inschrijvingen afgesloten. Dit wordt ook meteen op de website vermeld.
Gezien deze procedure manueel gebeurt kan er tussen het afsluiten van de inschrijvingen en het publiceren hiervan op de website een korte periode zitten. Personen die in deze periode hebben ingeschreven zullen via e-mail onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. Het inschrijvingsgeld wordt meteen teruggestort (tenzij deze personen op de reservelijst genoteerd werden, zie verder). Zij zullen echter op geen enkel moment het recht kunnen opeisen om toch deel te nemen, noch kunnen zij enige schadevergoeding van WVFD vzw of van zijn vertegenwoordigers opeisen.

Art.5
Eens ingeschreven en het inschrijvingsgeld betaald kan hierop niet meer teruggekomen worden (dit omwille van het feit dat WVFD voor deze daguitstap tegen kostprijs werkt). Er kan geen teruggave van inschrijvingsgelden worden geëist!

Daar uitzonderlijke omstandigheden er toch toe kunnen leiden dat iemand niet kan deelnemen (gevallen van heirkracht zoals ziekte, ongeval, overlijden van familie) zal een reservelijst van maximum 5 personen aangelegd worden. Die personen zijn deze die gestort hebben in de periode tussen invulling van de 50ste plaats op de bus en het verschijnen van de stopzetting van de inschrijving op de website van het WVFD. Deze personen zullen dan plaatsen kunnen innemen van zij die omwille van heirkracht moeten afhaken. De personen die op de reservelijst ingevuld staan zullen per e-mail verwittigd worden.
De personen (of hun verwanten) die omwille van heirkracht niet mee kunnen, moeten het WVFD-secretariaat en de verantwoordelijken onmiddellijk verwittigen per mail.
Uiterlijk binnen 5 dagen hierna moet men via e-mail de nodige bewijsstukken doorsturen (doktersattest, overlijdensattest) op wvfd@telenet.be .Van deze procedure wordt in geen geval afgeweken.

Op basis van de aangeboden bewijsstukken beslist het WVFD-bestuur achteraf of er een terugbetaling zal gebeuren. Tegen deze beslissing van het WVFD-bestuur is geen verhaal mogelijk.
Het niet verschijnen op dag en uur van de aanvang van de dagreis of het indienen van bewijsstukken voor afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging geven geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
Tip: best is zo snel mogelijk het WVFD-secretariaat verwittigen. Dit geeft het WVFD de mogelijkheid om de vrijgekomen plaats(en) in te vullen en dit maakt eveneens het dossier voor teruggave eenvoudiger.

Art.6
Indien niemand moet afhaken, zullen de personen van de reservelijst na de daguitstap hun geld teruggestort krijgen.
Deze personen krijgen als een soort dank voor hun geduld voorrang bij een volgende daguitstap en zullen vooraf aangeschreven worden met het verzoek hun bijdrage te storten binnen een bepaalde tijd.
Doen ze dit niet binnen die tijd dan gelden terug de gewone spelregels.

Art.7
Dag van daguitstap: zondag 02 oktober 2016.
De deelnemers verzamelen een kwartier voor vertrek op de parking (zie afzonderlijke aankondiging).
De bus zal stipt vertrekken. Wie niet stipt aanwezig is zal geen verhaal kunnen doen noch een teruggave eisen.
Wees steeds stipt op de afspraken. Indien dit niet gebeurt kan dit leiden tot frustratie bij de reisgezellen maar ook tot het inkorten van het programma waar niemand iets aan heeft.
Indien er zich tijdens de dag praktische of medische problemen zouden voordoen, dan richt men zich tot de begeleiders van de daguitstap.
Gezien de begeleiders van de daguitstap instaan voor het goede verloop van de dag wordt er gevraagd hun instructies of richtlijnen strikt op te volgen.

Art. 8
De organisatoren behouden zich het recht voor het programma van de daguitstap of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, mits verwittiging van de deelnemers vooraf (bij intrekking of uitstel van de daguitstap) ofwel tijdens de daguitstap (bij allerlei wijzigingen of inkortingen).
Voor elke wijziging tijdens de daguitstap is er noch recht op terugbetaling noch op schadeloosstelling.
Enkel in het geval van intrekking van de daguitstap ( zal alleen gebeuren bij extreme weersomstandigheden en na overleg met de busmaatschappij) zullen de inschrijvingsgelden teruggestort worden.
In geval van uitstel wordt er zo vlug mogelijk een nieuwe datum gecommuniceerd. De inschrijvingen blijven in dit geval behouden.

Art. 9
Met het inschrijven op de daguitstap aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van dit reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren treffen.
Over dit reglement worden geen briefwisseling, e-mailing of telefoongesprekken gevoerd.
Het WVFD kan op elk moment en met onmiddellijke inwerkingtreding wijzigingen aan het reglement aanbrengen. Dit wordt enkel gemeld op de website : www.wvfdvzw.com .
Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege het WVFD. 

Het bestuur WVFD vzw .

  • Facebook Clean

© 2017 by WVFDvzw.  0468/ 30 81 40  wvfd@telenet.be            webmasters Rudy Dubois / Marc Notredame